Home » » เพชรลำพระเพลิง

เพชรลำพระเพลิง

บัวหลวงภาพยนตร์ เสนอ

แกร่งกร้าวดุจเพชร ร้อนแรงดั่งเปลวไฟ
เพชรลำพระเพลิง


สรพงศ์ ชาตรี นรีรัตน์ มนต์ศิริ
ไปรมา รัชตะ ชูชัย ชัชฎา
ไกร ครรชิต, ศิริพร, พิภพ ภู่ภิญโญ, เป้า, เจริญ, สง่า
วิฑูรย์ เชาวน์ประดิษฐ์ อำนวยการสร้าง
สุวิชา มีแสงเงิน กำกับการแสดง
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
บัวหลวงภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น