Home » » ไผ่ลำพอง

ไผ่ลำพองปี 2525 ท่านชม จารุณี สุขสวัสดิ์
เตะกลางอากาศใน “แสนซน”
ปี 2526 ท่านจะพบ มนฤดี ยมาภัย ตีลังกาใน…
ไผ่ลำพอง

ของ วัชราวดี
สันตะวินโปรดักชั่น เสนอ
ผลงานอันดับ 2 ต่อจาก “แสนซน”
สรพงศ์ ชาตรี มนฤดี ยมาภัย
ไกรสร แสงอนันต์, เด๋อ ดอกสะเดา, ดี๋ ดอกมะดัน,
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ชินดิษฐ์ บุนนาค, อำนวย ศิริจันทร์,
สมศักดิ์ ชัยสงคราม, วิทยา สุขดำรงค์, มารศรี ณ บางช้าง,
ทัศนีย์-นุชนาถ สีดาสมุทร, วิไลลักษณ์ ไวงาน
ดารารับเชิญ โฆษกแห่งสถานีวิทยุยานเกราะ นคร แดนสารคาม
คณะสันตะวินการละคร จัดทำเป็นละครวิทยุออกอากาศทั่วประเทศ
สันตะวิน กำกับการแสดง
สันต์ สันตะวิน อำนวยการสร้าง
เล็ก พยัคฆะ-พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ
สันตะวินโปรโมชั่น จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น