Home » » เพชรภูเรือ

เพชรภูเรือชุติพรภาพยนตร์ เสนอ
ภาพยนตร์สุดยอดแห่งความมันส์ มโหฬารทั้งดาราและเนื้อหา
สร้างจากนวนิยายยอดฮิต ของนิตยสาร บางกอก
เพชรภูเรือ

ของ ศักดิ์ สุริยา ที่ลือลั่นมาแล้ว จาก ชุมแพ
สรพงศ์ ชาตรี อภิรดี ภวภูตานนท์
พอเจตน์ แก่นเพชร พรพรรณ เกษมมัสสุ
มานพ อัศวเทพ, อัญชลี ชัยศิริ, วิยะดา อุมารินทร์,
พิมพ์ใจ พรหมมาลี, เสกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, อนันต์ สัมมาทรัพย์,
ฉัตร มงคลชัย, เชาว์ แคล่วคล่อง, พิภพ ภู่ภิญโญ,
สีเทา, ผจญ ดวงขจร, ดู๋, แป้น ปลื้มสระไชย, เผอิญ,
นนท์, โต, สนิท และ จักรกฤช พันธุ์ชัย
ประสิทธิ์ ศิริบรรเทิง สร้างบทภาพยนตร์
ลิขิต กฤษณมิตร ถ่ายภาพ
ลือชา ชยติกะ ฝ่ายศิลป์-ฉาก
พนมศิลป์ ชุติพร อำนวยการสร้าง
เสนอ คราประยูร กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ไข่โปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น