Home » » เก่ง เฮง โหด

เก่ง เฮง โหด

เก่ง เฮง โหด

คนหนึ่งเก่ง คนหนึ่งเฮง แต่อีกคนหนึ่งโหด
เมื่อสามคนโคจรมาพบกัน อะไรก็ขวางไม่อยู่!
เก่ง เฮง โหดพยุง พยกุล กำกับการแสดง
นครภาพยนตร์ โดย “นคร ภู่ดี” สร้าง
นำโดย สรพงศ์ ชาตรี นีรนุช อติพร
วรัญญู พันธ์สถิตย์, ชุติมา กาวินละ, สุธิดา รถวิจิตร
โกวิท วัฒนกุล, ชนกนารถ รัตน์พันธ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์,
ลักษณ์ อภิชาติ, สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, ปูเป้,
ประกายมาศ, ทวน, บรรพต, กนกพร, เป้า,
เหม, ลุงโกร่ง กางเกงแดง, ยอด นครนายก
สมหมาย คำสอน ผู้ช่วยกำกับ
บัญชา ติปยานนท์ กำกับบท
นคร ภู่ดี ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น