Home » » มนต์รักกระเป๋ารถ

มนต์รักกระเป๋ารถ


มนต์รักกระเป๋ารถ (2527)


เบญจรัตน์โปรดัคชั่น
โดย ชาลี แย้มสมพงษ์
เส้นทางรักและเสียงเพลงปะปนกับการต่อสู้
ของพวกเขา…ชาวกระเป๋ารถเมล์
มนต์รักกระเป๋ารถ
ทูน หิรัญทรัพย์ เกศริน พูนลาภ
ชาลี หาญมนตรี, ไกรลาศ เกรียงไกร, วัชรา สังข์สุวรรณ,
ปัทมา ปานทอง, วิทยา สุขดำรงค์, บาเย, อำนวย ศิริจันทร์,
บังเละ, คเชนทร์ ไชยันตร์, วิชัย อ่องสุวรรณ
และขอแนะนำดาวรุ่ง 2 ดวงใหม่
สุพัตรา สดใส, นงลักษณ์ จันทรมณี
รัตนะ ถ่ายภาพ
ชาลี แย้มสมพงษ์ อำนวยการสร้าง
“ชาลี” กำกับการแสดง

Share this article :

แสดงความคิดเห็น