Home » » พ่อจอมตื้อ

พ่อจอมตื้อวิคตอรี่ฟิล์ม เสนอ
สมบัติ เมทะนี อรัญญา นามวงษ์
สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ศิริขวัญ นันทศิริ
รอง เค้ามูลคดี, ทัต เอกทัต, มาลี เวชประเสริฐ,
ชูศรี มีสมมนต์, ศักดิ์, ทานทัต วิภาตะโยธิน,
ล้อต๊อก, ถวัลย์ คีรีวัต และผู้แสดงประกอบอีกมากมาย
ฮากันเพลิน กลับถึงบ้านยังยิ้ม…!
พ่อจอมตื๊อ

ของ รพีพร
ชาญณรงค์ ดำริสกุล ที่ปรึกษา
อนุมาศ บุนนาค กำกับการแสดง
สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ
วิคตอรี่ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น