Home » » ค่าแห่งความรัก

ค่าแห่งความรัก

ค่าแห่งความรัก (2524)

ความจริงใจ ค่ายิ่งใหญ่เกินเพชรมณี
ยิ่งค่าของคุณความดี พื้นปฐพียังเล็กกว่า
โดย ผลงานสร้างของ กัมพล ตันสัจจา
ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย กำกับการแสดง
ค่าแห่ง..ความรักของ “สุกัญญา”
ครั้งแรก ครั้งเดียว พบกันณ ที่นี่เท่านั้น
พิศาล อัครเศรณี พระเอกแห่งยุค
ทูน หิรัญทรัพย์ พระเอกยอดสมัย
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล วิยะดา อุมารินทร์
มธุรส รัตนา สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ดวงดาว จารุจินดา
ฉลวย ศรีรัตนา, วงศ์ ศรีสวัสดิ์, ประวิตร สุจริตจันทร์,
จันตรี สาริกบุตร, ด.ช.สาธิต เกิดกำแพง, ด.ญ.กมลาโสภิตฐ ศรีรัตนา
ปิยะวงศ์ กรรณสูต ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น