Home » » ดวงพลุแตก

ดวงพลุแตก

คำโปรย : ดวงจะดี ต้องอยู่ที่ดวง แต่จะให้ดัง ต้องให้ทะลุดุจดวงพลุแตก

ดวงพลุแตก (2531)
ฉัตรชัย-จารุณี
ข้อความบนใบปิด
ซี.เค. โปรดักชั่น
ดวงจะดี..ต้องอยู่ที่ดวง
แต่จะให้ดัง...ต้องดวงพลุแตก!
ดวงพลุแตก
ฉัตรชัย เปล่งพานิช จารุณี สุขสวัสดิ์ อรุโณทัย จิตรีขันธ์
ร่วมด้วย
ลักษณ์ อภิชาติ, ครรชิต ขวัญประชา, ภูมิ พัฒนายุทธ,
ไกร ครรชิต, ชุติมา กาวินละ, ชาติ ชัชวาล
ประไพ สรหงษ์ อำนวยการสร้าง
พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ
โชคชัย มหาสมบัติ ดำเนินงานสร้าง
สุรพล อุระชื่น กำกับการแสดง

นักแสดง

ฉัตรชัย เปล่งพานิช — เลือด
จารุณี สุขสวัสดิ์ – น้ำค้าง, น้ำตก

Share this article :

แสดงความคิดเห็น