Home » » ขุมทองแม่น้ำแคว

ขุมทองแม่น้ำแคว


ขุมทองแม่น้ำแคว (2528)


ดารากรภาพยนตร์
โดย แสนสุข อินทรพรหม
ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อ 4 ประเทศร่วมทุนสร้างกว่า 10 ล้าน
ขุมทองแม่น้ำแคว
สรพงศ์ ชาตรี อภิรดี ภวภูตานนท์ ไชยา สุริยัน
หยังกวง, หลีเจ้ยหยง, เจ้นเสียงลี่, ลีเฉียซิง,
ตรีนุช ทิมเจริญ, รัศมี, ล้อต๊อก, พิภพ ภู่ภิญโญ,
สินาภรณ์ พิไลลักษณ์, เมฆ เมืองกรุง, ถวัลย์ คีรีวัต
โชคชัย มหาสมบัติ, ไพโรจน์ ช่างแก้ว, วันชัย เติมจิตรอารีย์ ดำเนินงาน
ประไพพร เวชพิบูลย์ อำนวยการสร้าง
เริงชัย จารุพัฒนเดช ที่ปรึกษา
ก้องเกียรติ อัศวินิกุล, บุญยงค์ มงคลเมือง ถ่ายภาพ
*ใบปิดวาดโดย POJ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น