Home » » ครูขาหนูเหงา

ครูขาหนูเหงา

 


ครูขาหนูเหงา (2521)

สีบุญเรืองฟิล์ม
เสนอ ผลงานซึ้งใจ พ.ศ.2521
ทำไม? สังคมจึงทอดทิ้งพวกหนู
ผิดด้วยหรือ? ที่พวกหนูเลือกที่เกิดไม่ได้

ครูขา...หนูเหงา
ของ  พร น้ำเพชร

สมบัติ เมทะนี  สุเชาว์ พงษ์วิไล
จารุณี สุขสวัสดิ์  มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
อดุลย์ ดุลยรัตน์, เมตตา รุ่งรัตน์, สมจิตร ทรัพย์สำรวย,
มนัส บุณยเกียรติ, ปรียา รุ่งเรือง,
ด.ญ.อัญญารัตน์ สุทัศน์, ด.ญ.บรรจง นิลเพชร

ขอแนะนำนักแสดงวัยรุ่นที่
พันคำ ภูมิใจเสนอแก่ท่าน

นราธิป กาญจนวัฒน์, นราวดี โกมารชุน (ยอดสร้อย โกมารชุน),
กมลา ทรัพย์สำรวย

โดย พันคำ กำกับฯ  ประกันคุณภาพ
โศจิรัตน์ บุญเรือง  สร้างบท
แสวง ดิษยวรรธนะ  ถ่ายภาพ
ชวินทร สีบุญเรือง  อำนวยการสร้าง

สีบุญเรืองฟิล์ม  จัดจำหน่าย

นราธิป กาญจนวัฒน์ และ จารุณี สุขสวัสดิ์Share this article :

แสดงความคิดเห็น