Home » » พ่อยอดมะกอก

พ่อยอดมะกอกวไลพรรณภาพยนตร์
เสนอ..ภาพยนตร์ สุดยอด สนุก แหวกแนวที่สุด…
พ่อยอดมะกอก

จากเรื่องเดิม…เทพบุตรจำแลง
ของ “บุษยมาส”
สมบัติ เมทะนี ภาวนา ชนะจิต
สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี เมตตา รุ่งรัตน์
พร้อมด้วย ฑัต เอกฑัต, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ชูศรี มีสมมนต์,
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, มรกต จรรยาดี, นิตยา, ล้อต๊อก,
สีหมึก และ เทพ เทียนชัย
อนุมาศ บุนนาค สร้างบท-กำกับการแสดง
อ้อยใจ วไลพรรณ สร้าง…
สมาน ทองทรัพย์สิน ถ่ายภาพ
สน่ำ สวนสุจริต-มหานคร “จัดจำหน่าย”
*ใบปิดวาดโดย เป๋

Share this article :

แสดงความคิดเห็น