Home » » เพลงรักบ้านนา

เพลงรักบ้านนา

อิ่มธรรมชาติ อิ่มความรัก อิ่มเสียงเพลง

บริษัทเอแพ็กซ์โปรดักชั่นจำกัด
เสนอผลงานการกำกับการแสดงขอ
ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย
นันทา ตันสัจจา อำนวยการสร้าง
เพลงรักบ้านนา

สมบัติ เมทะนี มธุรส รัตนา

ไพรวัลย์ ลูกเพชร อัญชลี ชัยศิริ
ดาวเรือง แสงทอง, สุมิตร สัจจเทพ, วิทยา ศรียุทธนา,
ลักขณา นงเยาว์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, ชูศรี มีสมมนต์,
บู๊ วิบูลย์นันท์, สมจินต์ ธรรมทัต, เทียว ธารา, ทักษา
*ใบปิดวาดโดย ทองดี
*เกร็ด
-หนังเรื่องที่ 2 ของท่านทิพย์ ต่อจากเจ้าแม่ (2519) แต่เป็นเรื่องแรกที่กำกับคนเดียว (เรื่องเจ้าแม่กำกับร่วมกับฉลวย ศรีรัตนา)
-หนังเรื่องแรกของมธุรส รัตนาและอัญชลี ชัยศิริ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น