Home » » ไอ้หนูภูธร

ไอ้หนูภูธร


ไอ้หนูภูธร (2528)


โคลีเซี่ยมโปรดั๊กชั่น โดย พรพิมล มั่นฤทัย เสนอ
มนู วรรณายก กำกับฯ
ไอ้หนูภูธร
บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ใหม่ สิริวิมล
กรุง ศรีวิไล อำนาจ อนุลักษณ์ ทัศนัย ไปรรัฐ
โดม สิงห์โมฬี, ฉัตร มงคลชัย, วุฒิ คงคาเขต,
ผจญ ดวงขจร, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ทองก้อน, เป็ด, หนูหน่อย
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล บทภาพยนตร์
พิพัฒน์ พยัคฆะ/สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
ประดิษฐ์ นิลสนธิ ฝ่ายศิลป์
นที สีทันดร-เชษฐ์ ชัชวาล บทประพันธ์
โคลีเซี่ยมฟิล์ม จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น