Home » » ไอ้เสี่ยวหมัดสั่ง

ไอ้เสี่ยวหมัดสั่งไอ้เสี่ยวหมัดสั่ง (2524)

อมรรัตน์ภาพยนตร์ เสนอ
หมัดเมา…หมัดฮา…หมัดช้า…หมัดเร็ว…
ก็ต้องแพ้หมัดเดียว..คือ…
ไอ้เสี่ยวหมัดสั่ง
จากละครวิทยุเรื่องฮิทของคณะ “เกศทิพย์”
สมบัติ เมทะนี พบ สมบัติ เมทะนี
สุพรรษา เนื่องภิรมย์ อำภา ภูษิต
มานพ อัศวเทพ, ภูมิ พัฒนายุทธ, ลักษณ์ อภิชาติ,
สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ,
บู๊ วิบูลย์นันท์, ชูศรี มีสมมนต์, ฤทธ์ ลือชา,
สิงหา สุริยงค์, ชินดิษฐ์ บุนนาค, เมือง อพอลโล, โป๋ เป่าปี่ ฯลฯ
จรัล พรหมรังสี กำกับการแสดง
นิยม ศรีสุวรรณ ถ่ายภาพ
สำเนียง วงษ์ภักดี อำนวยการสร้าง
*ใบปิดวาดโดย นพ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น