Home » » จอมใจเวียงฟ้า

จอมใจเวียงฟ้าจอมใจเวียงฟ้า (2505)

สนั่นศิลป์ภาพยนตร์
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ไม่มีใครยอมแพ้…
เรา-สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ไม่ขายโฆษณา…แต่เราขายความสามารถ
จอมใจเวียงฟ้า

จิตรกร สุนทรปักษิน อรสา อิศรางกูร
ชนะ ศรีอุบล เมตตา รุ่งรัตน์
กัณฑรีย์ นาคประภา, ชาลี อินทรวิจิตร, ม.ร.ว.ประสิทธิศักดิ์ สิงหรา,
วงทอง ผลานุสนธิ์, ณรงค์, ดอกดิน กัญญามาลย์, ชูศรี โรจนประดิษฐ์
มีผู้ดำเนินงานสร้างที่แข็งแกร่ง…
สนั่น จรัสศิลป์ อำนวยการสร้าง
วสันต์ สุนทรปักษิน สร้างบท-กำกับการแสดง
กัญชลีกร ประพันธ์เรื่อง
อ.อรรถจินดา-สนอง เตชะทน-สมชาย จันทวังโส ถ่ายภาพ
ประสพ ปิ่นน้อย ผู้จัดการทั่วไป
ดาราทุกคนแสดงอย่างสุดความสามารถเพื่อชื่อเสียงของตนเอ
*เกร็ด
-เพลงในหนังเรื่องนี้ชื่อเดียวกับหนังคือ จอมใจเวียงฟ้า ขับร้อง
โดย สุเทพ วงศ์กำแหง แต่งคำร้องโดย ชาลี อินทรวิจิตร ทำนองโดยสมาน กาญจนผลิน

Share this article :

แสดงความคิดเห็น