Home » » ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง

ดอกฟ้าและโดมผู้จองหองเชิญสัมผัสอารมณ์อันสุดละเมียดและรัญจวนใจ…ใน…
ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง

ภาพยนตร์สหนาวีไทย เสนอ
ก.สุรางคนางค์ มอบให้
สวุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ สร้างอย่างวางใจ

นำโดย (คุ้มเกล้า) อาภาพร กรทิพย์ ไกรสร แสงอนันต์
ดาราเกียรติยศรับเชิญ พิศมัย วิไลศักดิ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา,
เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, มารศรี,
อรสา อิศรางกูร, ภูมิ พัฒนายุทธ, ไกร ครรชิต, ชูศรี มีสมมนต์
และดาราชั้นนำอีกมาก
ปานศักดิ์ ถ่ายภาพ
ร่วมใจฟิล์ม ดำเนินงานสร้าง
โกบราเดอร์ จัดจำหน่าย
ส.อาสนจินดา กำกับการแสดง


*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย ปื๊ดโปสเตอร์
-หนังเรื่องแรกของอาภาพร กรทิพย์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น