Home » » เหมือนฝัน

เหมือนฝันเดชากรณ์ภาพยนตร์
ขอเสนอผลงานครั้งที่ 2
หัวเราะ ร้องไห้ เกิดได้…
เหมือนฝัน LIKE IT DREAM

ผลงานของ…ชลอ ไตรตรองศร
นำโดย นาท ภูวนัย ภาวนา ชนะจิต
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ศศิมา สิงห์ศิริ
เมตตา รุ่งรัตน์, ประภาศรี เทพรักษา, ดามพ์ ดัสกร,
ทักษิณ แจ่มผล, จิระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, วิทยา สุขดำรงค์,
สมชาย ศรีภูมิ, เมืองเริง ปัทมินทร์, เทิด ดาวไทย
ดารารับเชิญ สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ชูศรี มีสมมนต์,
เหมยฟ้า, ขุนแผน ถนอม นวลอนันต์
สวลี ผกาพันธุ์-ธานินทร์ อินทรเทพ
นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ให้เกียรติร้องนำ 4 เพลง
บัญญัติ เดชากรณ์ อุปการะ
ประสิทธิ์ เดชากรณ์ ดำเนินงาน
เฉลิม บุตรบุรุษ ถ่ายภาพ
ปง อัศวินิกุล บันทึกเสียง
สว่างจิตต์ เดชากรณ์ อำนวยการสร้าง
ชลอ ไตรตรองศร กำกับการแสดง
มะลิภาพยนตร์ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ประมวล

Share this article :

แสดงความคิดเห็น