Home » » ความรักไม่มีขาย

ความรักไม่มีขาย

ความรักไม่มีขาย (2520)


อิงค์นันท์ภาพยนตร์ เสนอ

มานิตย์ อิงคนันท์ อำนวยการสร้าง
ความรักไม่มีขาย
ของ อรชร
จากนิตยสาร บางกอก
นำแสดงโดย ไพโรจน์ ใจสิงห์ อรัญญา นามวงษ์
มานพ อัศวเทพ สายัณห์ จันทรวิบูลย์
พิมพา น่านรำไพ, พิภพ ภู่ภิญโญ, กฤษณะ อำนวยพร
และตลก 4 สี สีเผือก, ศรีสุริยา, สีหมึก และเทพ เทียนชัย
ส.อาสนจินดา กำกับการแสดงอย่างสุดฝีมือ
มานิตย์ อิงคนันท์ ดำเนินงาน
บุญสิทธิ์ ปญญาหลังค์ ที่ปรึกษา
อิงค์นันท์ฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น