Home » » จ้าวอินทรี

จ้าวอินทรี


จ้าวอินทรี

รามาภาพยนตร์ สร้าง

อินทรีแดงผงาดฟ้าอีกครั้งหนึ่งแล้ว ใน
จ้าวอินทรี
บทประพันธ์ของ เศก ดุสิต
มิตร ชัยบัญชา พิศมัย วิไลศักดิ์
นำขบวนดาราชั้นแนวหน้า
ร่วมเชือดบทให้เข้มข้น…
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อนุชา รัตนมาลย์,
พร ไพโรจน์, สุวิน สว่างรัตน์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ,
ไสล พูนชัย, ปรียา รุ่งเรือง, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ทศ
และเสน่ห์ โกมารชุน
ฉลอง ภักดีวิจิตร-สันทัด ศรีสัมพันธ์ ถ่ายภาพ
สุมน ภักดีวิจิตร อำนวยการสร้าง
“ดรรชนี” กำกับการแสดง
ศิวาพรฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

นักแสดง:
มิตร ชัยบัญชา
พิศมัย วิไลศักดิ์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น