Home » » สามชีวิต

สามชีวิตฟิล์ม 16 มม. / สี (ธรรมชาติ) / พากย์? / ความยาว …. นาที
29 กันยายน 2499
ที่โรงหนัง พัฒนากร
ผู้อํานวยการสร้าง ส. อาสนจินดา
ผู้กํากับ ส. อาสนจินดา
นักแสดง ส. อาสนจินดา, สาหัส, จํารูญ,
ล้อต๊อก, คํารณ, กุญชร, บังเละ, ทองฮะ, จํารัส, ชูศรี, สมศรี, อรุณศรี

ที่มาภาพ หนังสือพิมพ์รายวัน สยามนิกร กันยายน พ.ศ. 2499

 
 

 

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น