Home » » ค่าของคน

ค่าของคน

ค่าของคน

ด้วยวิญญาณและบาดาลรักจากหัวใจ
เธอจึงทำให้เขาซึ้งในคุณ…และค่าของคน
ค่าของคน


บทประพันธ์ของ “โรสลาเรน”
พิศาล อัครเศรณี เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
อนุสรณ์ เดชะปัญญา ธิติมา สังขพิทักษ์ มยุรา ธนะบุตร
พิราวรรณ ประสพศาสตร์, สิงห์ มิลินทราศัย, มารศรี ณ บางช้าง,
มารศรี อิศรางกูร, มาลี เวชประเสริฐ, จำรัก ชำนาญประดิษฐ์, เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์,
พิศาล อัครเศรณี กำกับการแสดง
อานนท์ อัศนธรรม อำนวยการสร้าง
อัครเศรณีโปรโมชั่น จัดจำหน่าย

*เกร็ด
-ใบปิดวาดโดย ทองดี
-ค่าของคน เป็นนิยายดังที่ถูกสร้างเป็นหนัง 3 ครั้งดังนี้
พ.ศ. 2514 นำแสดงโดย ไชยา สุริยัน-พิศมัย วิไลศักดิ์-สุวัจชัย สุทธิมา-ฉันทนา ติณสูลานนท์
พ.ศ. 2524 นำแสดงโดย พิศาล อัครเศรณี-เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์-อนุสรณ์ เดชะปัญญา-มยุรา ธนะบุตร (ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2524 คือ ประพันธ์เพลงยอดเยี่ยมโดย ครูชาลี อินทรวิจิตร)
พ.ศ. 2534 นำแสดงโดย สันติสุข พรหมศิริ-กมลชนก โกมลฐิติ-ศตวรรษ ดุลยวิจิตร-จริญญา หาญณรงค์

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น