Home » » ธิดาพญายม

ธิดาพญายมธิดาพญายม (2517)

วนิชศิลป์ภาพยนตร์ โดย
อนันต์ ชลวนิช เสนอ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนฝัน ระหว่างมนุษย์กับพญายม
แปลกใหม่ทันสมัย
ธิดาพญายม

ยอดชาย เมฆสุวรรณ อรัญญา นามวงษ์ มานพ อัศวเทพ
ศิรดา ศิริวัฒน์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, คมน์ อรรฆเดช,
พนม นพพร, เด่น ปรีชา, สุวิน สว่างรัตน์, ชูศรี มีสมมนต์,
จุ่น, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ดุจเดือน มนต์ดารา, ภัทราวดี สังวริบุตร ฯลฯ
บทประพันธ์ของ รพีพร จากนิตยสารดารารีวิว
ส.อาสนจินดา สร้างบท
อารีย์ ทองน้อย ถ่ายภาพ
“แก้วฟ้า” จัดทำละครวิทยุ
อนันต์ ชลวนิช กำกับการแสดง
35 ม.ม.ซีเนมาสโคป สีอิสต์แมน
*ใบปิดวาดโดย ชวนะ

Share this article :

แสดงความคิดเห็น