Home » » ภูชิชย์ นริศรา

ภูชิชย์ นริศราภูชิชย์-นริศรา (2524)

พรเทวาโปรดัคชั่น โดย เชษฐ์ ขันธสุวรรณ
พอเจตน์ แก่นเพชร มนตรี เจนอักษร
ธิติมา สังขพิทักษ์ ลินดา ค้าธัญเจริญ
และ พิศาล อัครเศรณี-เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
มานพ อัศวเทพ, เทิ่ง สติเฟื่อง, ตรีนุช ทิมเจริญ,
สีดา พัวพิมล, วุฒิ คงคาเขตร,
สิริวัฒน์ คงคาเขตร, เดือนเต็ม เผ่าทองสุก
อันเนื่องจาก “รักประกาศิต” มาเป็น…
ภูชิชย์-นริศรา
ของ ก.สุรางคนางค์

ความรักของชายหยิ่งหญิงทรนง
“ภูชิชย์” บุรุษผู้หยิ่งในศักดิ์ศรี
“นริศรา” สตรีผู้ไม่ยอมแพ้ใคร
พิศาล อัครเศรณี กำกับการแสดง
วรรณิศา พาพร บทภาพยนตร์
วิเชียร เรืองวิชญกุล ถ่ายภาพ
อัครเศรณีโปรโมชั่น จัดจำหน่าย

 
-ใบปิดวาดโดย ทองดี
รักประกาศิต
 
นักแสดง:
พอเจตน์ แก่นเพชร
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
พิศาล อัครเศรณี
มนตรี เจนอักษร
ธิติมา สังขพิทักษ์
ลินดา ค้าธัญเจริญ

 

Share this article :

แสดงความคิดเห็น