Home » » พิการรัก

พิการรัก

มาริสาฟิล์ม เสนอ…

ผลงานใหม่จากลำนำเพลง…ของ “สุเทพ วงศ์กำแหง”
พิการรัก

สุดแสนสงสาร สุดแสนทรมาน
คนพิการก็ยังมีรักเดียวใจเดียว
สะท้อนสังคมชาวกรุง…ฯลฯ
นำแสดงโดย
สุเทพ วงศ์กำแหง ชนะ ศรีอุบล มณทิชา ณ เชียงดาว
แมน ธีระพล, บุษกร สาครรัตน์, เมศร์ แมนสรวง,
จรูญ สินธุเศรษฐ์, หม่อมชั้น พวงวัน, เมืองเริง ปัทมินทร์,
ล้วน ควันธรรม, ภูมิ เพชรพนม, เปลวใจ หทัยทิพย์,
ปราณีต คุ้มเดช, สมศรี อรรถจินดา, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,
ทองฮะ, ด.ญ.วัชราภรณ์ พึ่งสังข์
และขอแนะนำเด็กสาวคนใหม่ แก้วตา นภารัตน์
มาริสา มังคลากูร อำนวยการสร้าง
วิชัย ทรงเยาว์ศรี ถ่ายภาพ
อัจฉราพันธ์ กำกับการแสดง
พัฒนาการ จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น