Home » » เล็บครุฑ ตอน ประกาศิตจางซูเหลียง

เล็บครุฑ ตอน ประกาศิตจางซูเหลียง


ประกาศิตจางซูเหลียง (2511)


ภาพยนตร์สหนาวีไทย
35 ม.ม.ซีเนม่าสโคป สีอิสต์แมน เสียงในฟิล์ม
“เล็บครุฑ” ตอน
ประกาศิตจางซูเหลียง THE RETURN OF DR.CHANG
สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ สร้างและกำกับการแสดง
ดารามาตรฐาน 35 ม.ม.ที่คัดแล้วนำแสดง
พิศมัย วิไลศักดิ์ สมบัติ เมทะนี
ผุสดี อนัฆมนตรี เกชา เปลี่ยนวิถี ปรียา รุ่งเรือง
ทักษิณ แจ่มผล ปัทมา ดาราพร สุรชาติ ไตรโภค
ฉลอง ภักดีวิจิตร ถ่ายภาพ
ประสิทธิ์ ศิริบรรเทิง สร้างบท
พนมเทียน สร้างเรื่อง
เอวันฟิล์ม จัดจำหน่าย
*ใบปิดวาดโดย เปี๊ยกโปสเตอร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น