Home » » เพชรเหนือเพชร

เพชรเหนือเพชรCK ซี.เค.โปรดักชั่น โดย ประไพ สรหงษ์
เพชรเหนือเพชร

สรพงศ์ ชาตรี ฉัตรชัย เปล่งพานิช จารุณี สุขสวัสดิ์
พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ ทวนธน คำมีศรี อภิรดี ภวภูตานนท์ อรุโณทัย จิตรีขันธ์
ร่วมด้วย ครรชิต ขวัญประชา, ลักษณ์ อภิชาติ,
ภูมิ พัฒนายุทธ, ไกร ครรชิต, ชาติ ฯลฯ
โชคชัย มหาสมบัติ ดำเนินงานสร้าง
พิสัณห์ ปลัดสิงห์ ถ่ายภาพ
สุรพล อุระชื่น กำกับการแสดง
*ใบปิดวาดโดย ทองดี

Share this article :

แสดงความคิดเห็น