Home » » ปืนประกาศิต

ปืนประกาศิต


ปืนประกาศิต (2527)


CAN โปรดักชั่น
โดย ชายน้อย รุจิโรจน์ เสนอ…
เปรี้ยงเดียวก้องกัมปนาท…เสียงพิฆาต…
ปืนประกาศิต
ของ สยุมภู ทศพล
ชายน้อย กำกับการแสดง
เริงชัย จารุพัฒนเดช ประธานอุปถัมภ์
สรพงศ์ ชาตรี ไชยา สุริยัน ปิยะมาศ โมนยะกุล
ทวนธน คำมีศรี เฉินหลงไทย
ฤทธิ์ ลือชา, ภูมิ พัฒนายุทธ, วิทยา สุขดำรงค์,
สมศักดิ์ ชัยสงคราม, อนันต์ สัมมาทรัพย์, โสธรณ์ รุ่งเรือง,
สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ปรียา รุ่งเรือง, สุชาดา,
อภิชาติ, โป๋ เป่าปี่, แป้น ปลื้มสระไชย, ฉกาจ, เพ็ญแข, เชษฐ, โต
ดารารับเชิญ บู๊ วิบูลย์นันท์, ดารณี ณ วังอินทร์,
สมาน คำภีร์, วิชิต กลิ่นสุคนธ์, เทอด ดาวไทย, นิวัติ ภาณุทัต
ยอด มาลา ถ่ายภาพ
สุริยะ ทรงกลด บทภาพยนตร์

Share this article :

แสดงความคิดเห็น