Home » » อุ๊ย! เขิน

อุ๊ย! เขิน

อุ๊ย…! เขิน (2524)


เอสเอ็นฟิล์ม เสนอ
ภาพยนตร์ จี้เส้น ทะเล้น ทะลึ่ง ถึงใจที่สุด
อุ๊ย…! เขิน เมื่อทักคนผิด
อุ๊ย…! คิดมากเมื่อรักคนสวย
อุ๊ย!…ดูกันให้กระชุ่มกระชวย
ฮา…! กันให้หนัก กับหนังฮาน่ารัก
อุ๊ย…! เขิน
พนม นพพร กำกับการแสดง
สรพงศ์ ชาตรี สุพรรษา เนื่องภิรมย์
นิภาพร นงนุช ไกรลาศ เกรียงไกร
ร่วมด้วย บู๊ วิบูลย์นันท์, ชูศรี มีสมมนต์, โป๋ เป่าปี่,
ต้น โตมร, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล้ก, โอเลี้ยง,
นภาพร หงสกุล, เสกสรร ภู่ประดิษฐ์
วิวัฒนา เทพรักษา เรื่อง-บทภาพยนตร์
จิระ ทัพพะวัฒนะ ถ่ายภาพ
จีรัง เกษโสภา กำกับบท
สุธีรา บริสุทธิ์ ควบคุมความต่อเนื่อง
ไอ้โอ ลำดับภาพ
ศุภฤกษ์ ธุรกิจ-ดำเนินงาน
ศุภฤกษ์ คุณนุต อำนวยการสร้าง

Share this article :

แสดงความคิดเห็น